Podmínky užívání elektronických systémů společnosti LMC s.r.o. (Atmoskop.cz)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Jankovcova 1569/2c, Praha 7, 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82484 („LMC“) vydává tyto Podmínky užívání elektronických systémů LMC ve vztahu k Uživatelům, Přispěvovatelům a Zaměstnavatelům („Podmínky“).

1.2. Podmínky upravují některé vztahy, do nichž LMC vstupuje s osobami v souvislosti s jejich užíváním elektronického systému Atmoskop a jeho obsahu, ostatní vztahy upravuje dokument Kodex chování („Kodex“) a Všeobecné obchodní podmínky společnosti LMC s.r.o. („Všeobecné obchodní podmínky LMC“). V případě rozdílné úpravy v jednotlivých dokumentech výše mají přednost nejdříve tyto Podmínky, pak Kodex a nakonec Všeobecné obchodní podmínky LMC.

2. Definice použitých pojmů

2.1. Pojmy použité v textu Podmínek mají následující význam:

2.2. Další pojmy použité v těchto Podmínkách, ale blíže těmito Podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený ve Všeobecných obchodních podmínkách LMC a Kodexu.

3. Popis Služeb v rámci Atmoskop

3.1. Atmoskop je soubor Služeb dostupný skrze Elektronický systém a poskytovaný společností LMC, v rámci kterého dochází ke zveřejňování Příspěvků Přispěvovatelů na Profilech  jejich Zaměstnavatelů.

3.2. Cílem Služeb a Profilů je:

 1. poskytnutí informací Uživatelům, kteří se zajímají nebo se mohou zajímat o zaměstnání u Zaměstnavatelů jiných Uživatelů, o Zaměstnavateli za účelem umožnění Uživatelům pochopení firemní koltury Zaměstnavatelů alespoň v rozsahu Profilu,
 2. poskytnutí informací Zaměstnavatelům o jejich firemní koltuře alespoň v rozsahu Profilu, které lze na straně Zaměstnavatelů využít pro potřeby rozvoje společnosti a nábor nových zaměstnanců.

3.3. Společnost LMC v tomto ohledu neodpovídá za porušení jakýchkoliv povinností, především povinností Přispěvovatele anebo Zaměstnavatele vyplývajících z právního řádu České republiky. Přispěvovatel a Zaměstnavatel berou na vědomí, že na ně mohou dopadat povinnosti související s výkonem závislé práce dle platných a účinných právních předpisů.

3.4. Atmoskop funguje na bázi automatizovaného zpracovávání Příspěvků a generování obsahu Profilů na základě obsahu jednotlivých Příspěvků. V případě zájmu Zaměstnavatele či Uživatele jim může být poskytnuta informace o vyplnění Formuláře nebo o mechanismech, jakými je automatizovaně docházeno k výsledkům zobrazeným na Profilu.

3.5. V rámci Atmoskop dochází pouze ke zveřejňování anonymních informací, identita Přispěvovatele je uchována v tajnosti a společnost LMC neposkytuje Zaměstnavatelům informace o Přispěvovatelích. Jakékoliv osobní údaje Uživatelů poskytnuté společnosti LMC v rámci vyplnění Formuláře nejsou zveřejňovány ani poskytovány třetím osobám.

3.6. Profil je vždy veřejně přístupný všem Uživatelům, přičemž některé informace na Profilu mohou být zpřístupněny pouze vybraným Uživatelům nebo Zaměstnavatelům.

3.7. Služby v rámci Atmoskop jsou poskytovány ze strany společnosti LMC zdarma, nestanoví-li tyto Podmínky jinak.

4. Průběh užívání Elektronického systému

4.1. Uživatel anebo Zaměstnavatel přistoupí k Elektronickému systému buď:

 1. zadáním doménového jména do adresního řádku prohlížeče,
 2. skrze doručenou elektronickou zprávu, kdy Uživatel je rovnou přesměrován k Formuláři.

4.2. Přispěvovatel je oprávněn vložit pouze jeden Příspěvek k jednomu Zaměstnavateli. Jakékoliv další Příspěvky stejného Přispěvovatele ke stejnému Zaměstnavateli nebudou do Elektronického systému oloženy. Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet vkládat více než jeden Příspěvek k jednomu Zaměstnavateli. Přispěvovatel je oprávněn vyplnit Formulář a vytvořit Příspěvek pouze pod svým vlastním emailem a zadávat do Formuláře pouze pravdivé údaje o svém Zaměstnavateli.

4.3. Odesláním Formuláře v rámci Elektronického systému vyjadřuje Uživatel anebo Zapojený zaměstnavatel souhlas s těmito Podmínkami i se Všeobecnými obchodními podmínkami LMC a Kodexem. V rámci odesílání Formuláře je Uživatel anebo Zaměstnavatel vyzván k poskytnutí souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů za účelem užívání Služeb.

4.4. Vlastní Příspěvky je Přispěvovatel anebo Zapojený zaměstnavatel oprávněn měnit anebo smazat, a to odesláním žádosti LMC na email pomuzeme@atmoskop.cz. Smazáním Příspěvku dojde k:

 1. smazání veškerého vloženého textu v rámci Příspěvku,
 2. automatickému odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného Přispěvovatelem LMC v průběhu vytváření Příspěvku.

4.5. Uživatel bere na vědomí, že může mít z titolu svého zaměstnaneckého vztahu vůči Zaměstnavateli vyplývajícího zejména z jeho pracovní či jiné smlouvy či z § 301 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že zaměstnanci jsou povinni nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, odpovědnost za poskytnuté informace. Uživatel bere na vědomí, že nedodržení jeho povinností dle předchozí věty může být posouzeno jako porušení pracovních povinností zaměstnance a vést sankcím anebo rozvázání pracovního poměru, za což společnost LMC nepřebírá žádnou odpovědnost.

5. Společná pravidla užívání Elektronického systému

5.1. Pokud Uživatel nebo Zaměstnavatel při užívání Elektronického systému narazí na jakýkoliv obsah, který je v rozporu s Kodexem, nahlásí takový obsah LMC způsobem uvedeným v Kodexu.

5.2. LMC si vyhrazuje právo blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz, které odporují Kodexu a případně v návaznosti na porušování Kodexu zabránit Uživateli anebo Zaměstnavateli ve vyplnění Formuláře a vytváření Příspěvků či užívání Služeb. O rozhodnutí blokovat či vymazat jakýkoli obsah nebo omezit či blokovat užívání Služeb konkrétnímu Uživateli nebo Zaměstnavateli, jakož i o realizaci takového rozhodnutí, není LMC povinna dotčenou osobu informovat.

5.3. LMC si dále vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání Elektronického systému (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), pokud Uživatel anebo Zaměstnavatel:

 1. rozesílá elektronické anebo jiné zprávy obsahujících informace, jejichž zveřejnění anebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito Podmínkami, etickými pravidly anebo dobrými mravy či které mohou poškodit dobré jméno LMC či jiných osob;
 2. v důsledku nestandardního užívání Elektronického systému nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje Elektronický systém a jeho podpůrnou infrastrukturu, nebo zasahuje či se pokouší zasahovat do jeho řádného fungování (například používáním počítačového programu k nabourání se či poškození Elektronického systému, rozesílání hromadných zpráv, umisťování souborů, které mohou poškozovat nebo rušit programovou strukturu Elektronického systému, apod.);
 3. opakovaně či podstatně porušil tyto Podmínky anebo Kodex;
 4. činí pokusy o automatické či hromadné čtení anebo kopírování obsahu Elektronického systému; nebo
 5. vyplnil Formulář a vytvořil Příspěvek neoprávněně, tj. zejména předstíral totožnost jiné nebo smyšlené osoby, u Zaměstnavatele nikdy nepracoval, anebo je orgánem Zaměstnavatele (a není Zapojeným zaměstnavatelem).

5.4. Elektronický systém neslouží k zálohování dat a informací nebo jejich ukládání bez současného vytvoření lokální zálohy mimo Elektronický systém. LMC neodpovídá za ztrátu nebo poškození jakýchkoliv dat vložených do Elektronického systému.

5.5. Uživatel ani Zaměstnavatel nesmí užívat Elektronický systém nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel či Zaměstnavatel užíval Elektronický systém nebo jeho část formou šíření a kopírování či dalšího technického zpracování bez prokazatelného předchozího souhlasu LMC. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Elektronického systému ze strany Uživatelů a Zaměstnavatelů.

6. Souhlas s Kodexem chování na Atmoskop

6.1. Uživatel a Zaměstnavatel prohlížením obsahu Elektronického systému a Přispěvovatel a Zapojený zaměstnavatel zveřejněním (poskytnutím) jakýchkoliv informací anebo jiného obsahu v rámci Elektronického systému souhlasí s dodržováním Kodexu.

7. Užívání cookies

7.1. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk Uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o Uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupujících k Elektronickému systému.

7.2. V rámci Elektronického systému používá LMC cookies za těmito účely:

 1. udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby LMC byla při zobrazování webových stránek schopna rozlišit jednotlivé Uživatele a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro Uživatele;
 2. základní nastavení Elektronického systému i pro nepřihlášené uživatele, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby uživatele (když např. uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).

7.3. Elektronický systém může obsahovat taktéž cookies třetích stran, které společnosti LMC slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita Uživatele není známa (za předpokladu, že Uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google). Jedná se o následující cookies:

 1. Google Analytics – LMC používá tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v sooladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na target="__blank";
 2. Visual Website Optimizer – Uživatelé mají možnost vyloučit zpracování cookies prostřednictvím Visual Website Optimizer na konkrétních webových stránkách zde;
 3. HotJar – Uživatelé mají možnost vyloučit zpracování cookies prostřednictvím HotJar na konkrétních webových stránkách https://www.hotjar.com/opt-out;
 4. konverzní kódy Sklik – pro účely měření efektivity reklamy na stránky LMC;
 5. konverzní kódy Facebook – pro účely měření efektivity reklamy na stránky LMC;
 6. Google AdWords – LMC může využívat služeb remarketingu, tj. i neregistrovaný uživatel, který navštívil stránky LMC, je prostřednictvím cookies identifikován v rámci reklamní sítě společnosti Google a může mu tak být zobrazena opětovně reklama na služby LMC. Více informací o reklamách v síti Google je možné získat zde; uživatelé mají možnost ovlivnit zobrazení reklam v rámci reklamní sítě společnost Google zde.
 7. LMC si vyhrazuje právo použití i dalších cookie třetích stran, které nejsou uvedeny v seznamu výše.

7.4. Ustanovení bodů 7.1 až 7.3 se v obdobném rozsahu, v jakém se vztahují na Uživatele, vztahují i na Zaměstnavatele.

8. Odpovědnost LMC

8.1. Uživatel i Zapojený zaměstnavatel chrání přístup ke svému emailu, pod kterým vložili Příspěvek, jedinečným přihlašovacím heslem, které jsou povinni chránit před zneužitím. LMC nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití emailové adresy v důsledku nedodržení těchto Podmínek Uživatelem anebo Zapojeným zaměstnavatelem anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.

8.2. LMC neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení LMC. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli LMC. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně LMC, zavazuje se LMC bez zbytečného odkladu uvědomit Uživatele anebo Zapojené zaměstnavatele o této situaci a její příčině. LMC bude pokračovat v poskytování Služeb v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků.

8.3. LMC v maximálním možném rozsahu dovoleném právními předpisy neodpovídá za jakoukoliv újmu, ať už majetkovou, nemajetkovou nebo sekundární, vzniklou v souvislosti anebo jako důsledek poskytování Služeb.

9. Autorská práva a ochranné známky

9.1. Veškerý obsah Elektronického systému je chráněn v sooladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví, a je vlastnictvím LMC, popřípadě jejích poskytovatelů licence.

9.2. Právo nahrát a oložit či vytisknout materiály oložené na Elektronickém systému je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu LMC jsou zakázány.

9.3. Vložením Příspěvku do Elektronického systému uděluje Přispěvovatel a Zapojený zaměstnavatel LMC nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít (licenci, resp. podlicenci) obsah Příspěvku a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je Příspěvek určen, zejména provoz Elektronického systému a poskytování Služeb, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v neomezeném množstevním rozsahu, přičemž takové oprávnění je poskytováno jako neomezené, vyjma omezení výslovně uvedených v tomto bodě 9.3.

10. Rozhodné právo

10.1. Právní vztah mezi Uživatelem anebo Zaměstnavatelem a LMC se řídí právem České republiky. Otázky neupravené Podmínkami, Všeobecnými obchodními podmínkami LMC anebo Kodexem se tak řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších platných a účinných právních předpisů.

11. Zpracování osobních údajů, další využití údajů v Elektronickém systému

11.1. LMC prohlašuje, že z pozice správce osobních údajů tyto zpracovává v sooladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. květnu 2018 v sooladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a jeho případnou prováděcí legislativou. LMC byla registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 20. 8. 2001 pod číslem registrace: 0011059/001. V případě některých Služeb může LMC figurovat v pozici zpracovatele osobních údajů.

11.2. LMC prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním Služeb přispěvovateli, zpracovává na základě jejich souhlasu uděleného v rámci vytváření Příspěvku. LMC je oprávněna obrátit se na Přispěvovatele jakožto subjekt údajů s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.

11.3. LMC si (v sooladu s poskytnutým souhlasem se zpracováním osobních údajů během vytváření Příspěvku) vyhrazuje právo nabídnout služby a produkty třetích stran na základě informací, které Přispěvovatel uvedl ve Formuláři. Informace o Přispěvovatelích nebudou ze strany LMC poskytnuty třetím osobám.

11.4. Přispěvovatelé berou na vědomí, že údaje nacházející se v Elektronickém systému jsou ze strany LMC zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany LMC dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje.

11.5. Uživatel souhlasí s tím, že LMC v souvislosti s poskytováním Služeb zpracovává osobní údaje, které poskytli Uživatelé společnosti LMC včetně údajů o pohybu Uživatelů na webu LMC či v rámci Služeb a jejich aktivitě.

11.6. Společnost LMC je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti. LMC může pro zpracování osobních údajů Uživatelů využívat zpracovatele; informace o aktuálních zpracovatelích lze získat na kontaktech uvedených v Podmínkách.

11.7. Uživatel tímto prohlašuje, že byl informován společností LMC o svých právech a povinnostech souvisejících s ochranou osobních údajů, zejm. o svém právu (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení společnosti LMC v případě, že Uživatel pojme podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života Uživatele nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním.

11.8. Uživatel bere na vědomí, že údaje nacházející se v Elektronickém systému LMC jsou ze strany LMC zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany LMC dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje.

11.9. Uživatel bere na vědomí, že souhlas se zpracováním svých osobních údajů udělený v rámci Atmoskop uděluje společnosti LMC na dobu neurčitou a může jej kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu dojde ke smazání osobních údajů Uživatele a případně části Příspěvku, nikoliv Příspěvku jako celku. Osobní údaje Uživatele, které zpracovávala společnost LMC, budou s odvoláním souhlasu zlikvidovány, vyjma e-mailové adresy, kterou bude společnost LMC dále zpracovávat za účelem zamezení odesílání opakovaných hodnocení.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Společnost LMC lze kontaktovat elektronickou cestou na emailové adrese pomuzeme@atmoskop.cz.

12.2. LMC je oprávněna tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny Podmínek ji LMC oznámí v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se s ní Uživatel a Zaměstnavatel měl objektivní možnost seznámit.

12.3. Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1. 12. 2017.