Kodex

Atmoskop provozuje společnost LMC s.r.o., se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, IČO: 26441381, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 82484 (dále také v textu jako “My“).

Pojmy používané v tomto dokumentu mají stejný význam, jako pojmy používané v Podmínkách užívání elektronických systémů společnosti LMC s.r.o. (Atmoskop) (dále v textu jako „Podmínky“), které již zajisté znáte.

Kodexem chování na Atmoskop se řídíme My i Uživatelé (tedy dále v textu „Vy“) a kodex (dále také v textu jako “Kodex“) máme proto, abychom:

 1. mohli o Zaměstnavateli, kterého Vy hodnotíte, poskytnout důvěryhodný a transparentní obrázek,
 2. vytvořili a udržovali slušné prostředí na Atmoskop sloužící k objektivnímu a konstruktivnímu hodnocení Zaměstnavatelů,
 3. Vás informovali o tom, jaký obsah můžete vkládat do Atmoskop a jaké chování považujeme za nežádoucí a neslušné,tedy nevhodné pro Atmoskop,
 4. Vás informovali o tom, jak budeme postupovat v případě porušení tohoto Kodexu nebo v případě jiného nevhodného nebo neslušného chování, a
 5. Vás informovali o způsobu, jakým můžete nahlásit obsah, který porušuje tento Kodex.

Zveřejněním (poskytnutím) jakýchkoliv informací či jiného obsahu na Atmoskop anebo procházením jeho obsahu souhlasíte s dodržováním tohoto Kodexu.

Pokud splníte Vy anebo informace, které nám poskytnete, tento Kodex, pak My se zavazujeme k tomu, že:

 1. Váš názor na Zaměstnavatele a další informace, které nám pro Atmoskop poskytnete, nijak neupravíme,
 2. zveřejníme poskytnuté informace tak, jak byly Vámi zadány do Formuláře, který jste vyplnili,
 3. budeme akceptovat Vaše kritické názory na Zaměstnavatele i na Nás,
 4. neodstraníme informace, které nám Vy poskytnete, ani na žádost hodnoceného Zaměstnavatele,
 5. naopak odstraníme informace a obsah vložený Vámi anebo ostatními Uživateli Atmoskop, který nerespektuje tento Kodex, jakmile se o porušení Kodexu dozvíme, a
 6. budeme ctít, že Váš názor a další informace mohou být pro Vás citlivé, a proto je zveřejníme anonymně bez Vaší identifikace, pokud se ovšem sami neidentifikujete při vyjádření Vašeho názoru na Zaměstnavatele, například porušením Kodexu anebo uvedením Vašeho jména.

Vy, prosím, respektujte tato pravidla Kodexu:

 1. Respektujte dobré mravy, právní předpisy, práva třetích osob, buďte slušní a neposkytujte nám nežádoucí informace, zejména neuvádějte do polí Formuláře určených k vyplnění a zveřejnění:
  1. konkrétní jména a příjmení osob anebo přesné názvy pozic Vašich spolupracovníků, aby veškeré zveřejněné informace byly anonymní. Vám by zajisté také bylo nepříjemné, pokud byste v některém z komentářů našli třeba své jméno.
  2. nepravdivé či záměrně zavádějící informace, jelikož pouze s pravdivými informacemi může být Váš poskytnutý názor užitečný pro ostatní.
  3. vulgarismy, urážlivé poznámky či označení, informace, které by mohly znevažovat něčí čest či důstojnost, obsah se sexuálním či obscénním podtextem, vyhrožující obsah či obsah podporující porušování právních předpisů anebo schvalující takové porušování. Určitě byste neradi četli recenze plné vulgarit.
  4. citlivé a důvěrné informace - vaše pracovní smlouva anebo zákon může obsahovat zákaz sdělovat některé citlivé informace.
  5. obchodní tajemství Vašeho Zaměstnavatele nebo kohokoliv jiného – například je zcela nevhodné sdělovat informace o projektech, na kterých se podílíte.
  6. informace o rase, kultuře, náboženství, etniku, národu, přesvědčení, zdravotním stavu anebo osobnostním stavu jakýchkoliv osob či jinak diskriminující obsah anebo obsah podněcující k nenávisti nebo propagující hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka. Uvedené informace nepovažujeme za důležité k tomu, aby si kdokoliv udělal obrázek o Zaměstnavateli.
  7. jakékoliv informace anebo texty, ke kterým nemáte dostatečné oprávnění anebo které porušují práva třetích osob, například autorská díla zkopírovaná z jiných webů, neoriginální obsah (který není Váš), ochranné známky apod. Hodnocení by mělo být autentické a mělo by popisovat Vaše pocity, ne pocity někoho jiného.
  8. reklamu, spam, soutěž či loterii, hazard, jiná obchodní sdělení či marketing anebo odkaz na ně. Pro zájemce o zaměstnání u konkrétního Zaměstnavatele obvykle nebývá důležité, že může sázením na Vašich stránkách vydělat peníze.
  9. jakýkoliv kód anebo části kódu mající jakýkoliv vliv na Atmoskop anebo jeho využití pro třetí osoby. Naše systémy by neměly umožňovat vkládat kód z Vaší strany, ale zajisté chápete, že kód, který Atmoskop poškozuje, není pro Nás ani ostatní Uživatele jakkoliv přínosný.
  10. obsah způsobilý poškodit nebo vystavit jiné újmě Nás nebo jiné osoby nebo jinak nevhodný obsah, o kterém budeme My mít pochyby, že je vhodný pro Atmoskop.
 2. U žádného Zaměstnavatele není vše jen dobré nebo špatné. Snažte se ve vašem názoru zamyslet nejenom nad negativy, ale i pozitivy práce pro Zaměstnavatele, ať už jsou jakékoliv.
 3. Komentáře si raději po sobě 2x přečtěte a zamyslete se prosím, jestli jsou srozumitelné, neobsahují pravopisné chyby a jsou hlavně přínosné pro ostatní, tedy zejména potenciální uchazeče o práci u Zaměstnavatele.
 4. U každého Zaměstnavatele vložte pouze jedno hodnocení a nesnažte se, prosím, o vkládání více hodnocení ke stejnému Zaměstnavateli, ať už jsou Vaše úmysly jakékoliv. Věříme, že disponujeme technickými prostředky, které Váš pokus odhalí.
 5. Pokud je na Vás vyvíjen jakýkoliv nátlak k tomu, abyste poskytnuli určité hodnocení konkrétnímu Zaměstnavateli, můžete nám to oznámit postupem uvedeným níže v Kodexu. Pokud jste Zaměstnavatel, který vyvíjí nátlak na zaměstnance k vkládání kladných informací, anebo sám vkládáte informace ke svému profilu za účelem ovlivnění hodnocení, považujeme takové chování za nevhodné a za porušení tohoto Kodexu, nehledě na případné porušení právních předpisů.
 6. Pokud máte podezření, že se někdo snaží manipulovat s objektivitou hodnocení, že hodnocení vložil někdo, kdo u Zaměstnavatele nikdy nepracoval, nebo pokud máte o manipulaci s Profilem jiné informace, oznamte nám to, prosím, postupem uvedeným níže v Kodexu.

Pokud dojde k porušení Kodexu:

 1. Pokud se nebudete chovat v souladu s Kodexem, poskytnete Nám informace nesplňující Kodex nebo z jiného důvodu, jsme dle Našeho uvážení oprávněni:
  1. takové informace nepoužít (buď pouze z části, nebo vcelku) anebo je smazat z našich serverů,
  2. nahradit nežádoucí informace odporující Kodexu nezávadným textem, například „xxxxxx“,
  3. v případě závažnějšího nebo opakovaného porušení Kodexu smazat Váš účet na Atmoskop anebo zablokovat Vám vkládání dalších informací na Atmoskop.
 2. Vezměte prosím na vědomí, že Atmoskop je Elektronický systém, který funguje automatizovaně a My do něj, kromě běžné údržby nebo rozvoje, nezasahujeme. Stejně tak My sami neprocházíme obsah Atmoskop, dokud nejsme upozorněni na porušení Kodexu nebo o jeho porušení nezískáme povědomí jiným způsobem.
 3. Pokud narazíte na obsah, který podle Vás porušuje Kodex, jste povinni Nám jej nahlásit prostřednictvím emailové adresy pro podávání stížností - pomuzeme@atmoskop.cz nebo na kontaktní údaje uvedené v záložce „Kontakt“ v Atmoskop. U každého obsahu, který nám nahlašujete, uveďte, prosím, zejména:
  1. popis obsahu (například URL odkaz, cestu, print screen, název Zaměstnavatele a výňatek z obsahu apod.),
  2. v čem si myslíte, že obsah nesplňuje tento Kodex nebo jinak porušuje právní předpisy.
 4. Vaším oznámením o porušení Kodexu se budeme zabývat. Pokud objevíme porušení Kodexu, budeme jednat podle tohoto Kodexu podle závažnosti porušení.
 5. Stejně jako nepovažujeme za slušné vkládat více hodnocení ke stejnému Zaměstnavateli, nepovažujeme za slušné ani zneužívání kontaktních údajů pro hlášení porušení Kodexu.
 6. Pokud dojde k záměrnému ovlivňování vkládaných informací na Profilu konkrétního Zaměstnavatele, neodstraníme daný Profil, jelikož to by nebylo správné vůči dalším, kteří by chtěli Zaměstnavatele hodnotit, ale přijmeme nezbytná opatření k tomu, abychom odstranili obsah porušujících tímto způsobem Kodex, například smazáním ovlivňujících hodnocení.
 7. Kodex se vztahuje přiměřeně také na Zaměstnavatele.